En del av:

Vad kostar sotarens tjänster?

Nedan angivna priser gäller lagstadgade uppgifter (inkl. moms). Kostnad för besiktningar, ventilationsrengöring med mera begär offert.

Brandskyddskontroll

Objekt i småhus – grundavgift
Helårsbebott hus: 390,50 kr
Fritidshus: 613 kr

Kontrollavgift
Eldstad med tillhörande rökkanal: 788 kr.
Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten: 350,30 kr

Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckage- mätning uttas ersättning för mertiden med pris, som nedan i punkt 4.4.

Övriga objekt
Kontrollavgift utgår med pris som anges nedan i punkt 4.4.

Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brand-skyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges nedan i punkt 4.4 samt transportersättning.


4. Särskilda bestämmelser
4.1: För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Här jämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av en grundavgift

4.2: Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden

4.3: För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.

4.4 Timerättning utgår per man med 1 050,90 kronor. För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.

4.5: I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.

5. Indexreglering av taxan Ersättning för brandskyddskontroll och sotning enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.

Sotning

Sotning eller rensning av nedan objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. (Gäller aviserade utskick!)

Oljepanna: 343 kr
Miljögodkänd oljepanna: 396,60 kr
Vedpanna: 396,60 kr
Miljögodkänd vedpanna/pelletspanna: 418 kr
Lokaleldstäder: 310,70 kr

1 st grundavgift tillkommer varje fastighet:
Grundavgift helårsbebott hus: 182,25 kr
Grundavgift fritidsbostad: 268 kr

Indexreglering av taxan
Ersättning för sotning enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet (SKL) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) publicerat Sotningsindex.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.